Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

myrla
7298 3292
Reposted fromtwice twice viastrzepy strzepy
myrla
3355 fc3b 500
Reposted fromWicher Wicher viastrzepy strzepy

July 20 2017

myrla
9100 28d7 500
myrla
4412 e230
myrla
2944 f215
Reposted fromoutline outline viasweetnothingg sweetnothingg
myrla
0692 22f0
myrla
3017 85a3
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaczekoladowysen czekoladowysen
myrla
4052 0f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
myrla
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
myrla
4128 fa75 500
myrla
Cape Town, South Africa
myrla
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
myrla
4046 7cf4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
myrla
4045 e2ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1016 bb72 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
myrla
4048 d767 500
myrla
4047 2f08 500
myrla
myrla
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazi zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl